Atelier

Via dei Piatti, 9 • 20123 Milan

Opening Hours:

Monday 13.30 – 19.30

Tuesday to Friday 10.30 – 14.30 / 15.30 – 19.30

Saturday 10.30 – 19.30